NGK-Nestkasten-werkgroep

De nestkasten-werkgroep heeft een eigen website. http://www.nestkastenwoerden.nl/

In het agrarische landschap rond Kockengen komen diverse soorten uilen en roofvogels voor. Een deel van deze soorten broedt van nature in oude holle (knot-)bomen of zoekt een plekje in oude, vervallen schuren of in grote gebouwen. Deze broedplaatsen zijn helaas wat schaarser geworden in ons landschap. Oude holle bomen zijn zeldzaam in het veenweidegebied en veel bedrijfsgebouwen zijn ontoegankelijk gemaakt. Het landschap is dan op zich prima geschikt voor een roofvogel of uil, er is voldoende voedsel aanwezig, alleen een geschikte broedplaats ontbreekt. Om deze vogels te helpen heeft de Werkgroep Nestkasten van de Natuurgroep Kockengen in de regio diverse nestkasten opgehangen speciaal voor uilen en torenvalken. De werkgroep is actief in drie regio’s: Kockengen, Haarzuilens en Woerden. In totaal beheert de werkgroep ca. 250 nestkasten.De torenvalknestkasten (kisten) hangen hoog in een boom meestal op de rand van het erf van een boerderij of in een bosje, maar altijd met uitzicht over de polder. Torenvalken maken graag gebruik van de nestkasten en kunnen in muizenrijke jaren wel 5-7 jongen groot brengen. Torenvalknestkasten worden ook wel eens gebruikt door nijlganzen, wilde eenden en holenduiven.

De Nestkastenwerkgroep heeft voor drie soorten uilen nestkasten opgehangen: de kerkuil, bosuil en steenuil.
De kerkuil broedt van nature in oude gebouwen, schuren, hooibergen, ed. in een nis of holle ruimte in de constructie van het gebouw. Dit soort gebouwen en plekken om te broeden zijn zeldzaam geworden. De speciale broedkisten voor kerkuilen hangen hoog boven in de spanten van stallen en (veld-)schuren. Dit gebeurd uiteraard in nauw overleg met de eigenaar van het gebouw. Belangrijk daarbij is dat het gebouw dag- en nacht toegankelijk is voor de kerkuilen. Het is ook mogelijk om een kerkuilenkast in de stal op te hangen met een in/uitgang direct naar buiten door de buitenmuur. Een tweede schuilplaats in de directe omgeving van de nestkast is dan wel een voorwaarde. De kerkuil is een bijzonder nuttige vogel voor een boerderij vanwege het wegvangen van de muizen en ratten.

Rond Haarzuilens en ten westen van Woerden is nog een kleine populatie steenuilen aanwezig. Aansluitend op dit gebied zijn een aantal steenuilenkasten opgehangen. Jonge steenuilen die uitvliegen uit deze kerngebieden vinden dan in de directe omgeving een schuil- en broedplaats. De steenuilenkasten zijn opgehangen in boerengeriefhoutbosjes en knotwilgen. In een enkel geval worden de steenuilenkasten ook gebruikt door spreeuwen of koolmezen.

In het veenweide landschap komen van nature weinig bosuilen voor, maar door de toename van woonwijken met tuinen, parken en bosjes, is de bosuil een algemene broedvogel geworden in onze omgeving. De bosuilen broeden in holle bomen, in oude bomen met veel klimop, maar ook in schoorstenen, schuurzolders en nestkasten.

De werkgroep nestkasten van de Natuurgroep Kockengen controleert een aantal keer per jaar alle nestkasten. In de winterperiode eenmaal om de technische staat te controleren en kasten schoon te maken. In het broedseizoen worden de nestkasten tweemaal gecontroleerd op aanwezige broedsels. Bij de kerkuilen worden, voor zover mogelijk, in samenwerking met de veldcoördinator van de Uilenwerkgroep Utrecht de uilskuikens geringd.
De bezetting en broedresultaten verschillen sterk per jaar er zijn volledig afhankelijk van het aantal muizen in het landschap. In muizenrijke jaren is ca. 50 - 75 % van de nestkasten bezet.

Naast deze controles en het onderhoud aan de nestkasten organiseert de Werkgroep Nestkasten ook regelmatig een zg. klus avond of - dag. Dan worden er nieuwe nestkasten in elkaar gezet en geschilderd. Deze worden gebruikt om oude nestkasten te vervangen of om op nieuwe plaatsen op te hangen.

Nestkasten Werkgroep bestaat op dit moment uit een de groep uit van ca. 15 vrijwilligers die verdeeld over 3 regio’s de nestkasten controleren en schoonmaken. In elke regio is een coördinator die alle praktische zaken regelt en afspraken maakt met terreineigenaren .

Interesse om actief lid te worden van de nestkasten werkgroep of meer weten, neem dan contact op met: Johan Tuls, 06 15067592 of via e-mail nestkasten@natuurgroepkockengen.nl