Ganzenbeperking in het Polderreservaat en de rol van de Natuurgroep Kockengen daarin

In de pers is recent een bericht verschenen opgesteld door de Gemeente Stichtse Vecht aangaande de ganzenproblematiek in en rond het Polderreservaat

De problematiek is besproken in de werkgroep Polderreservaat en in deze werkgroep hebben 2 leden van Natuurgroep Kockengen zitting zijnde Gerard van Zuijlen en Bram Paardenkooper.

Ook wij zijn van mening dat er sprake is van een overbevolking van de Grauwe Gans in het Polderreservaat en zien de nadelige gevolgen daarvan.

Naast het praktische probleem van totaal verontreinigde paden door uitwerpselen worden ook de voedselarme graspercelen in het Polderreservaat verontreinigd wat schade aan de aldaar groeiende planten veroorzaakt.

Verder willen ook wij onze ogen niet sluiten voor de overlast die de ganzen veroorzaken op de omliggende graslanden van agrariërs.

Een manier om de ganzenpopulatie te reduceren is het zogenaamde prikken van de eieren. Door het prikken kan het ei niet uitgebroed worden. Een ganzenpaar heeft 7 tot wel 10 eieren. Per nest worden 2 eieren niet geprikt en zal de uitkomst van ieder nest dus maximaal 2 jonge ganzen kunnen zijn. Wij zijn van mening dat deze wijze van reductie van aantallen het minst dieronvriendelijk is en de voorkeur heeft boven afschot of vergassing van ganzen, zoals dat elders al plaats vindt.

Het afgelopen jaar heeft iemand namens de lokale Wild Beheer Eenheid al het prikken van eieren toegepast, maar naar ons inzicht niet op gewenste wijze. Er waren duidelijk paden door het riet zichtbaar wat ongewenste betreding van de rietlanden gemakkelijker maakt.

Voor dit jaar hebben we besloten dat wijzelf het prikken van eieren ter hand zullen nemen waarbij we zo weinig mogelijk schade in het gebied zullen aanrichten en waarbij wij verder rekening kunnen houden met reeds broedende overige vogels in het gebied.

In alle overige gebieden buiten het Polderreservaat wordt door of namens de Wild Beheer Eenheid het prikken van eieren toegepast. Het zal duidelijk zijn dat alleen het prikken in het Polderreservaat geen zin heeft als elders de toename van ganzen blijft doorgaan. De totale aantallen zullen uitgewisseld worden waardoor we een goed beeld krijgen waar en hoeveel nesten van Grauwe ganzen aanwezig waren.

>> Het oorspronkelijke persbericht van de Gemeente