Broedvogeltellingen, resultaten 12 juni (10de telling)

Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt.

Op 12 juni zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

aalscholverkleine karekietspreeuw
blauwe reigerknobbelzwaansprinkhaanzanger
boerenzwaluwkoekoekstaartmees
bosrietzangerkokmeeuwtjiftjaf
bruine kiekendiefkoolmeestuinfluiter
eksterkrakeendvink
fazantkuifeendvisdief
fitismeerkoetwilde eend
fuutmerelwinterkoning
grauwe gansrietgorszanglijster
grote bonte spechtrietzangerzwarte kraai
haviksoepeendzwarte stern
houtduifspotvogelzwartkop

buiten gebied waargenomen:

gierzwaluwkievittorenvalk
groenlingknobbelzwaanturkse tortel
huismuspurperreiger
kauwscholekster