Resultaten MUS telling op 22 juni 2010

De Natuurgroep Kockengen doet dit jaar voor het eerst mee aan MUS, het Meetnet Urbane Soorten. MUS heeft tot doel de aantalsontwikkeling, de verspreiding en de dichtheid te volgen van alle broedvogelsoorten in stedelijke gebieden. Dit betekent dat in Kockengen drie keer in het voorjaar op 11 verschillende plaatsen gedurende vijf minuten alle voorkomende vogels worden geteld.

Op 22 juni heeft de derde telling plaats gevonden.

Resultaat (voor de 11 meetpunten opgeteld):

VogelsoortAantal
Boerenzwaluw4
Ekster4
Gierzwaluw40
Groenling1
Grote bonte specht1
Heggenmus1
Holenduif1
Houtduif12
Huismus16
Huiszwaluw26
Kauw30
Kokmeeuw11
Koolmees1
Meerkoet1
Merel24
Pimpelmees7
Putter1
Sperwer1
Spreeuw15
Spotvogel1
Tjiftjaf6
Turkse tortel8
Vink12
Winterkoning1
Witte kwikstaart2
Zwarte kraai1
Zwartkop1