Resultaten 9e broedvogeltelling 13 juni 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 13 juni zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutkokmeeuwtjiftjaf
aalscholvervisdieffitis
blauwe reigerzwarte sternrietzanger
grauwe ganshoutduifkleine karekiet
wilde eendkoekoekspotvogel
kuifeendwinterkoninggrauwe vliegenvanger
krakeendmerelwitte kwikstaart
soepeendtuinfluiterzwarte kraai
buizerdzwartkopekster
sperwerkoolmeesspreeuw
fazantpimpelmeesvink
meerkoetstaartmeesrietgors

buiten gebied waargenomen:

knobbelzwaankauwzanglijster
torenvalkkievitgroenling
scholekstergrutto huismus
turkse tortelboerenzwaluwheggenmus