Resultaten eerste MUS telling op 25 april 2010

De Natuurgroep Kockengen doet dit jaar voor het eerst mee aan MUS, het Meetnet Urbane Soorten. MUS heeft tot doel de aantalsontwikkeling, de verspreiding en de dichtheid te volgen van alle broedvogelsoorten in stedelijke gebieden. Dit betekent dat in Kockengen drie keer in het voorjaar op 11 verschillende plaatsen gedurende vijf minuten alle voorkomende vogels worden geteld.

Op 25 april heeft de eerste telling plaats gevonden.

Resultaat (voor de 11 meetpunten opgeteld):

VogelsoortAantal
Boerenzwaluw1
Ekster1
Fuut1
Groenling1
Grote bonte specht1
Heggenmus2
Houtduif26
Huismus11
Kauw4
Koolmees15
Kuifeend2
Meerkoet2
Merel25
Pimpelmees13
Spreeuw18
Stadsduif1
Stormmeeuw8
Tjiftjaf8
Turkse tortel14
Vink18
Wilde eend17
Winterkoning9
Zwarte kraai3