Resultaten broedvogeltelling 5 april 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 5 april zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutkokmeeuwfitis
aalscholverstormmeeuwputter
blauwe reigerhoutduifrietzanger
knobbelzwaanheggenmuszwarte kraai
grauwe ganswinterkoningekster
soepgansmerelgaai
wilde eendgrote lijsterringmus
kuifeendwitte kwikstaartspreeuw
soepeendkoolmeesvink
sperwerpimpelmeesrietgors
fazantblauwborst
(in rietperceel voor bos Polderreservaat)
 
meerkoettjiftjaf 

buiten gebied waargenomen:

nijlganshuismuskauw
smientturkse torteltureluur
waterhoenkievitgroenling
grote bonte spechtgruttozwartkop