Resultaten broedvogeltelling 28 maart 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 28 maart zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):

fuutfazantpimpelmees
aalscholvermeerkoetstaartmees
grauwe ganswaterhoentjiftjaf
nijlganshoutduiffitis
soepgansgrote bonte spechtzwarte kraai
wilde eendheggenmushuismus
krakeendwinterkoningspreeuw
kuifeendmerelvink
soepeendkoolmeesrietgors
sperwer

buiten gebied waargenomen:

knobbelzwaankievitstormmeeuw
smientgruttoekster
turkse tortelkauwzanglijster
holenduiftureluurgroenling
blauwe reigerscholekster