Resultaten broedvogeltelling 14 maart 2010

Ook dit jaar wordt een broedvogelinventarisatie gehouden van de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit betekent dat in de periode maart - juli ca 10 x de vogels geinventariseerd worden.

Op 14 maart zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (rietlanden / Polderreservaat):

fuut
aalscholver
grauwe gans
nijlgans
soepgans
wilde eend
kuifeend
smient
soepeend
sperwer
fazant
meerkoet
waterhoen
kokmeeuw
houtduif
turkse tortel
grote bonte specht
heggenmus
winterkoning
merel
koolmees
pimpelmees
zwarte kraai
kauw
spreeuw
vink
rietgors


buiten gebied waargenomen:
buizerd
torenvalk
kievit
scholekster
stormmeeuw
ekster
zanglijster
groenling