Inventarisaties

De Natuurgroep Kockengen voert periodiek natuurinventarisaties uit in de omgeving van Kockengen.

Dotterbloemen Rietlanden Kockengen

Op verzoek van Staatsbosbeheer worden de dotterbloemen in de rietlanden bij Kockengen geïnventariseerd door de Natuurgroep Kockengen. Op 4 en 11 april 2012 is deze telling voor het eerszt uitgevoerd en zijn de rietpercelen geïnventariseerd die in het afgelopen winterseizoen (2011/2012) zijn gemaaid.

In dit verslag een overzicht van deze dotterbloem-inventarisatie.

Broedvogeltelling

Sinds 2002 wordt er een gedetailleerde broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de rietlanden rond Kockengen. Er worden ruim 40 broedende vogelsoorten geteld met meer dan 300 territoria.

Een gedetailleerd overzicht over de periode 2002 - 2016

Vlinders in Kockengen

Hans J. Geuze houdt al ruim 35 jaar de vlinderwaarnemingen in Kockengen bij. Zijn inventarisatie laat een indrukwekkende lijst zien met dag- en nachtvlinders.

Een compleet overzicht waarnemingen Hans Geuze

Sinds 2010 inventariseert een groepje enthousiaste natuurvrienden onder leiding van Hans J. Geuze en Theo van Schie de nachtvlinders in het Polderreservaat Kockengen, daarbij zijn inmiddels al een flink aantal soorten ontdekt. Kijk voor een compleet overzicht op de onderstaande lijst.

>> Nachtvlinder inventarisatie Polderreservaat Kockengen - Macro's (2010 - 2015)
>> Nachtvlinder inventarisatie Polderreservaat Kockengen - Micro's (2012 - 2015)

MUS telling

De Natuurgroep Kockengen heeft in 2010 voor het eerst meegedaan aan MUS, het Meetnet Urbane Soorten. MUS heeft tot doel de aantalsontwikkeling, de verspreiding en de dichtheid te volgen van alle broedvogelsoorten in stedelijke gebieden. Dit betekent dat in Kockengen drie keer in het voorjaar op 11 verschillende plaatsen gedurende vijf minuten alle voorkomende vogels worden geteld.

Zwarte Sterns

In het Polderreservaat worden jaarlijks vlotjes uitgelegd voor de Zwarte Stern. Deze worden als nest gebruikt door de vogels. De broedresultaten van de Zwarte Sterns worden nauwgezet gevolgd door Theo van Schie en Paul Vlaanderen.

Waarnemingenverslag 2009

Vogeltelling Paul Vlaanderen

Paul telt het SOVON-telgebied UT 1310. Van Enschedeweg tot Oud Aa en van de N401 tot Geerkade/Boterwal.

Zeldzame Noordse woelmuizen aangetroffen in Polderreservaat Kockengen

Dienst Landelijk Gebied (DLG) schrijft in opdracht van Gebiedscommissie De Venen en de gemeente Breukelen een beheerplan voor het polderreservaat. Hierbij werkt DLG nauw samen met de Natuurgroep Kockengen. Ten behoeve van het beheerplan voert het Ecologisch Adviesbureau Viridis uit Culemborg een ecologische inventarisatie uit. De medewerkers van Viridis vingen een aantal Noordse woelmuizen in het weekeinde van 28 november. Het beheerplan zal mede gericht worden op de instandhouding van deze populatie woelmuizen.

Artikel over Noordse Woelmuis in Zoogdier, het populair wetenschappelijk kwartaaltijdschrift van de VZZ
Persbericht 17 december 2009 over Noordse woelmuizen aangetroffen in Polderreservaat Kockengen